Stanovy
OZ STROJ

I. NÁZOV

Názov občianskeho združenia je: STROJ

II. SÍDLO

Sídlom občianskeho združenia STROJ je Strojárenská 3, 040 01 Košice – Staré mesto.

III. CIEĽ ČINNOSTI

1. Združovanie komunity výtvarníkov, hudobníkov a remeselníkov, umelcov a ďalších profesistov v oblasti kreatívneho priemyslu, ktorí vykonávajú svoje kreatívne, vzdelávacie a podnikateľské aktivity prevažne v priestoroch na Strojárenskej 3 v Košiciach za účelom podpory spolupráce a dialógu v oblasti kreatívneho priemyslu.
2. Založenie, prevádzkovanie a riadenie kreatívneho centra.
3. Komunikácia s verejnosťou – zviditeľnenie individuálnych a skupinových umeleckých aktivít, a s tým súvisiace objektívne zhodnocovanie kreatívneho potenciálu a prínosu pre Košický kraj formou:
a) spravovania webstránky,
b) publikovaním propagačných materiálov a ďalšou vydavateľskou činnosťou,
c) spolupráce s tlačovými a elektronickými médiami,
d) organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí, výstav, festivalov a ďalších akcií súvisiacich s prezentáciou činnosti združenia a jeho členov,
e) vytváraním nových platforiem a think tankov podporujúcich rozvoj kreatívneho priemyslu na domácej a medzinárodnej úrovni.
4. Komunikácia s prenajímateľom priestorov na Strojárenskej 3 – formulovanie potrieb, komunikácia ohľadom opráv a technických zásahov.

IV. ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prispieva svojou kreatívnou a podnikateľskou činnosťou k rozvoju umenia, remesiel a vzdelávania a súhlasí s poslaním a stanovami združenia. Člen nemusí byť povinne nájomcom priestorov na Strojárenskej 3, ak bude svojou činnosťou prispievať k cieľom činnosti združenia. Členstvo v združení vzniká prijatím člena Výkonnou radou na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo. Je potrebné vyplniť prihlášku a zaplatiť členský poplatok, o výške ktorého rozhoduje Výkonná rada.

Členstvo v združení zaniká:
dobrovoľným vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, nezaplatením členských príspevkov, vylúčením člena – z dôvodu dlhodobej nečinnosti alebo ak člen opätovne a napriek napomenutiu porušuje členské povinnosti, alebo za opakované menej závažné porušenie stanov. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia, úmrtím člena, zánikom združenia.
(Členstvo v združení: členom združenia sú fyzické osoby (nemusia nimi byť len občania SR), podľa § 2 ods. 2 cit. zákona členmi združenia môžu byť aj právnické osoby, členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.)

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

Práva členov:
zúčastňovať sa podľa svojho záujmu a svojich možností na aktivitách združenia,
zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením a podieľať sa pritom na výhodách poskytovaných jeho členom,
zúčastňovať sa členských schôdzí a hlasovať na nich,
podávať návrhy a hlasovať o návrhoch – každý člen OZ má pri hlasovaní jeden hlas,
byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
obracať sa na orgány združenia s problémami a sťažnosťami.

Povinnosti členov:
zdržať sa takého konania, ktoré by bolo nemorálne a poškodzovalo by dobré meno združenia,
dodržiavať stanovy združenia a plniť úlohy vyplývajúce z rozhodnutí jeho orgánov,
podieľať sa podľa svojich záujmov, možností a schopností na plnení úloh a cieľov združenia,
podieľať sa na činnosti združenia,
platiť ročný členský poplatok na činnosť združenia,
uhradiť škodu vzniknutú vlastnou vinou na majetku združenia.

VI. ORGÁNY

VI. 1 Vedenie:
Predseda
a) je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, v ktorého mene koná samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripojí vlastnoručný podpis,
b) zastupuje združenie navonok,
c) disponuje s finančnými prostriedkami na účte združenia,
d) pri svojej činnosti sa riadi stanovami združenia, uzneseniami Výkonnej rady a príslušnými právnymi predpismi.
e) predsedu volí Výkonná rada spomedzi svojich členov a vo funkcii zotrváva 4 roky.

Podpredseda
a) v prípade potreby zastupuje predsedu.
b) podpredsedu volí Výkonná rada spomedzi svojich členov a vo funkcii zotrváva 4 roky.

VI. 2 Výkonná rada:
Výkonná rada je výkonným orgánom združenia. Je kolektívny orgán, ktorý vykonáva koncepčnú a rozhodovaciu činnosť.
Má 7 členov a jej funkčné obdobie je 4 roky.
Výkonná rada:
a) riadi a organizuje činnosť združenia v období medzi členskými schôdzami;
– pripravuje a v spolupráci s členmi realizuje plán činnosti združenia
– rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia
– pripravuje návrh rozpočtu združenia a predkladá členskej schôdzi správu o hospodárení
– reprezentuje združenie navonok, zabezpečuje jeho propagáciu a jeho komunikáciu s ostatnými organizáciami,
b) zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto zasadnutia,
c) zasadá minimálne raz za 3 mesiace. Zasadnutie Výkonnej rady zvoláva predseda alebo ktorýkoľvek člen Výkonnej rady. Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov (t.j. minimálne 4 členovia),
d) schvaľuje prijatie nových členov združenia,
e) volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a podpredsedu,
f) rozhoduje vo forme uznesenia, na ktoré je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov prítomných na zasadnutí,
g) kontroluje činnosť predsedu združenia.

VI. 3 Členská schôdza:

a) skladá sa zo všetkých členov občianskeho združenia a je najvyšším orgánom združenia,
b) schádza sa najmenej raz ročne, zvoláva ju predseda združenia, písomne najmenej 14 dní vopred,
c) je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov,
d) rozhoduje o podnetoch, ktoré predkladá Výkonnej rade,
e) rozhoduje uznesením, na ktoré je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných,
f) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky so súhlasom trojštvrtinovej väčšiny členov,
g) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
h) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
i) volí a odvoláva členov Výkonnej rady a Revízora,
j) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením so súhlasom trojštvrtinovej väčšiny členov.

VI.4 Revízor

a) je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu – členskej schôdzi,
b) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
c) kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

VII. ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA

Hospodárenie združenia sa riadi platnými právnymi predpismi.
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, ktorý schvaľuje členská schôdza.

Zdrojom hospodárenia združenia sú:
členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb,
sponzorské príspevky a dary, vlastná hospodárska činnosť

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa a rozvoj združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi, stanovami a internými predpismi združenia. Výdaje sa riadia schváleným rozpočtom jednotlivých projektov (grantov, dotácií a pod.) Ostatné výdavky mimo projektov schvaľuje predseda, písomne poverený pracovník alebo Výkonná rada.

VIII. ZÁNIK ZDRUŽENIA

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením. Združenie môže zaniknúť, prípadne sa zlúčiť s iným združením po rozhodnutí členskej schôdze o zániku, prípadne o zlúčení združenia sa musí rozhodnúť trojštvrtinovou väčšinou všetkých členov. Pri zániku združenia určuje členská schôdza likvidátora.
Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
Združenie môže pre svoju činnosť vydávať ďalšie organizačné predpisy.
Zmeny a doplnky týchto stanov môže vykonať Členská schôdza.

Tieto stanovy boli prerokované a schválené dňa 10. júla 2019 na ustanovujúcom zasadnutí Prípravného výboru združenia.