OTVORENÝ LIST
Stanovisko k prenájmu priestorov
na Strojárenskej 3 v Košiciach

Vážený pán Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja,
vážení poslanci Košického samosprávneho kraja,
Správa majetku Košického samosprávneho kraja,

sme občianske združenie STROJ (www.kcstroj.sk), ktoré zastupuje viac ako 30 kreatívnych subjektov
a jednotlivcov sídliacich v priestoroch areálu na Strojárenskej 3 v Košiciach. Našimi aktivitami zviditeľňujeme a prepájame kreatívcov a umelcov v rámci nášho mesta a regiónu.

Predstavitelia Košického samosprávneho kraja (KSK) už dlhodobo deklarujú záujem o vybudovanie kreatívneho centra, ktoré by malo primárne slúžiť na podporu existujúcich kreatívnych odvetví i rozvoj mladých talentov. (Koncepcia rozvoja kultúry v KSK 2020-2025 (2030): http://bit.ly/koncepciaKSK)

Podmienky, ktoré KSK od roku 2012 vytvoril, dali priestor pre vznik komunity, ktorá dlhodobo prispieva k rozvoju kultúry, turizmu a kreatívneho priemyslu v meste a kraji. Mnohí z nájomcov na Strojárenskej 3 reprezentujú Košice a región svojou tvorbou a pedagogickou činnosťou nielen v krajských inštitúciách - školách, muzeách a galériách, ale aj za jeho hranicami a v zahraničí.

V poslednom čase vnímame s narastajúcimi obavami, že priestory, pôvodne určené pre kreatívne odvetvia, sú zo strany KSK prenajímané na administratívne a kancelárske účely (k dnešnému dňu viac ako 300 m2), ktoré nesúvisia s kreatívnym priemyslom a umením. Máme na mysli rozsiahle priestory
s vysokými stropmi, ideálne pre ateliéry a kreatívnu tvorbu, ktorých je v Košiciach nedostatok.

KSK sa nedávno zapojil do grantovej výzvy na realizáciu dlho pripravovaného Krajského kreatívneho centra (KKC). Pri tvorbe tohto projektu sme sa ako STROJ o. z. aktívne zapojili do procesu pripomienkovania, súčasne s ďalšími jednotlivcami a subjektmi pôsobiacimi na Strojárenskej 3.

Počas prípravy projektu KKC bolo zo strany KSK deklarované, že je ich prioritou zachovať existujúcu komunitu, ktorá pôsobí v areáli. Posledné kroky KSK preto vnímame veľmi rozporuplne. Vzhľadom na naše obavy o budúcnosť areálu sme Vás viackrát oslovili aj oficiálne so žiadosťou o stretnutie, no doposiaľ sme z Vašej strany nedostali žiadnu odpoveď. Zároveň sme na momentálnu situáciu upozornili všetkých poslancov KSK pred rokovaním zastupiteľstva o predmetných nájmoch.

Kreatívna komunita v Košiciach rastie a bude mať stále výraznejší vplyv na kultúru, zamestnanosť a ekonomiku mesta a kraja. Už dnes reflektujeme v našom okolí množstvo talentovaných, tvorivých ľudí, profesionálov vo svojich odvetviach, so skúsenosťami zo zahraničia, ktorí sú pre rozvoj mesta a kraja veľmi potrební. Rozhodnutie KSK, ktorým ukrajuje z priestorov pre kreatívnu prácu na Strojárenskej 3, nedáva dobrý signál pre týchto ľudí, kultúrnu a umeleckú obec, ale aj pre širokú verejnosť.

S úctou členovia STROJ o. z.,
členovia nezávislej platformy STROJ  

STROJ, o. z.

Strojárenská 1065/3
040 01 Košice - Staré Mesto
IČO: 52590941
E-mail: info@kcstroj.sk
www.kcstroj.sk