Radovan Čerevka

Ateliér od 2019
Rozloha: 30 m2

Radovan Čerevka

Vo svojej tvorbe sa dlhodobo venujem skúmaniu vizuálneho umenia - najmä sochy, objektu a inštalácie v kontexte masovo distribuovanej mediálnej reality, na pozadí tém moci, konfliktu a manipulácie. Predovšetkým napätie medzi dramatickou udalosťou a správou, ktorá o nej referuje vo významovej a estetickej skratke. „Zaujíma ho sila ,pravdy´ šírená globálne a prijímaná lokálne.“ (Ivana Moncoľová) Od neokonceptuálnych stratégií kritického uchopovania a materializovania spravodajských obrazov, cez naratívne konštruované diela s využitím „relikvií“ a materiálov z krízových oblastí, témy modelu a modelárstva ako prostriedku pre mocenské konštruovanie reality sa posledné diela obracajú k materialite, tradičným sochárskym technikám a objektovej ontológii.

Čerevka je autor posúvajúci archaický pojem sochy a dnes aj objektu a inštalácie do koexistencie s masovo distribuovanou mediálnou realitou. Pre Radovana Čerevku je charakteristická ideová práca s mediálnym obrazom, najmä v kontexte so svetovým, politickým a ekonomickým dianím. Zaujíma ho sila "pravdy" šírená globálne a prijímaná lokálne. (Ivana Moncoľová)

Kontakt