STROJ ČASU

Udalosti týkajúce sa areálu na Strojárenskej 3 a aktivity STROJ, o. z.

2007 - 2012

KSK dáva spracovať štúdiu areálu Strojárenská 3 pre kreatívne účely. Boli spracované 2 štúdie: v r. 2007 – 2008 na celý areál ako kreatívno-technologické centrum a v r. 2009 – 2010 na zadnú časť (budovy č. 7, 8, 9). 2011 Koncepcia rozvoja kreatívnej ekonomiky KSK. Hľadanie možností prenájmu priestorov vo vlastníctve KSK pre vytvorenie zdieľaného ateliéru. 

2012

Začatie prác na rekonštrukcii Kasární Kulturpark (projekt EHMK)
Presun časti subjektov z Kasární Kulturpark a prenájom priestorov na Strojárenskej 3 pod správou EHMK (Európske hlavné mesto kultúry). Začiatky vytvárania neformálnej komunity kreatívcov a umelcov v areáli na Strojárenskej 3.

2014

Ukončenie nájmov pod správou EHMK a následný presun nájmov priamo pod KSK (Košický samosprávny kraj – odbor správy majetku). Postupné zverejňovanie zámerov na prenájom pre nové subjekty z kreatívnej sféry. Proces prebieha formou obhliadky zo strany záujemcu. Následne vlastník – KSK vyhlási zámer na prenájom s ponukou ceny.

2016

Ohlásenie plánovanej výzvy na zriadenie kreatívnych centier z dotácie MK SR. KSK iniciuje stretnutia aktérov kreatívnej obce, pre definovanie zámeru a konceptu kreatívneho centra – obsah, technológie, na čo je potrebné sa zamerať...

2017

Vytvorenie pracovnej skupiny zloženej aj zo subjektov pôsobiacich na Strojárenskej. Pracovná skupina: P. Radkoff – Tabačka, M. Hladký – CIKE, R. Kitta – TUKE, DIG; P. Mészáros – architekt, P. Beňo – výtvarník, B. Vaitovič – vizuálny umelec, TUKE; J. Varchola – WOONT, M. Čecho – dizajnér, 3Monkeys; M. Kirchmayer – Matsuko, VR, AR; B. Bernár – DJ Centre, M. Človieček – architekt, 3D technológie + ďalší externí spracovatelia programov z prostredia Tabačky Kulturfabrik. Štruktúra spracovania projektu – gestor: odbor regionálneho rozvoja KSK, spracovateľ: Agentúra pre podporu regionálneho rozvoja KSK, spracovateľ základného konceptu a programu: pracovná skupina.
Práca na projekte Kreatívneho centra z dotácie MK SR. Fakulta umení TUKE v spolupráci s pracovnou skupinou a na základe jej podnetov a pripomienok vypracovala úvodnú architektonickú štúdiu Kreatívneho centra a celkového riešenia areálu, ktorá počítala s kultiváciou verejných priestorov a s posilnením verejných funkcií.
Stretnutie s kreatívnymi subjektmi pôsobiacimi na Strojárenskej 3. Člen pracovnej skupiny P. Beňo v spolupráci s P. Mészáros a M. Čechom zorganizoval stretnutie subjektov pôsobiacich na Strojárenskej 3 v súvislosti so zámerom KC z dotácie MK SR, kde objasnil základný koncept projektu a prezentoval koncepciu podpory ďalšieho rozvoja a podpory
kreatívneho priemyslu v Košiciach, hlavne z pohľadu prenájmu priestorov a aktivít s tým spojených.

2018

Dokončenie prípravných prác na projekt zriadenia kreatívneho centra z dotácie MK SR. V máji 2018 prebehli posledné úpravy štúdie a zámeru s tým, že finalizácia prebehne po finálnom vyhlásení výzvy.
Pozastavenie (zamrazenie) prenájmov na Strojárenskej 3. Z dôvodu ohláseného projektu KC z dotácie MK SR nebolo možné prenajať akékoľvek priestory na Strojárenskej. Neskôr boli umožnené prenájmy v budovách, ktoré nemali byť dotknuté rekonštrukciou. Nakoniec (až koncom r. 2018) boli uvoľnené aj ďalšie priestory.
2 stretnutia s kreatívnymi subjektmi pôsobiacimi na Strojárenskej 3.

2019

Obnovenie prenájmov na Strojárenskej 3
Jún – júl: Stretnutia iniciatívy Stroj s nájomcami s cieľom zjednotenia kreatívnej komunity. 
August: Založenie Stroj o. z. a začiatok činnosti. Spustenie webu – www.kcstroj.sk s prezentáciami jednotlivých kreatívnych ateliérov.
9. september: List županovi R. Trnkovi so žiadosťou o stretnutie. Stretnutia so subjektmi v areáli.
Na stretnutiach prebehlo informovanie o aktivitách o. z. Stroj a o plánovanom KC z dotácie MK SR.
Založenie nezávislej platformy STROJ a nábor ďalších členov do STROJ o. z.
Október: Účasť na Bielej Noci – videoprojekcia na budovu v areáli na Strojárenskej 3.
Spustenie prenájmov subjektom KSK z nekreatívnych oblastí na kancelárske účely.
Firma IDS Východ – integrovaný dopravný systém KSK a Prešovský samosprávny kraj.
Výzva poslancom KSK a županovi na prehodnotenie výhodného nájmu pre firmu IDS Východ.
Stretnutie: Jozef Šuľak, Melinda Sasáková, Jana Knežová. Na stretnutí sa prejednával aktuálny stav spracovávania projektu KC (MK SR), fungovanie komunity počas rekonštrukcie a po nej. Bolo vyslovené stanovisko zo strany hostí, že KSK bude nápomocné v hľadaní provizórnych priestorov počas rekonštrukcie a ak budú podmienky prenájmu v KC zložité, je tu ešte možnosť využiť voľné priestory vo zvyšku areálu za výhodných podmienok.
September – december: Finalizácia projektu Kreatívneho centra z dotácie MK SR. 
13. december: Otvorený list županovi KSK.
Kritika prenájmov subjektom KSK, ďalšia žiadosť o komunikáciu.
21. december: Vychádza článok v Korzár SME ohľadom prenájmov bývalých ateliérov úradníkom.

2020

9. 1. 2020: Mailom odoslaná žiadosť KSK. Požiadali sme o sprístupnenie informácií ohľadom aktuálne voľných priestorov v areáli. Spustenie komunikácie so Stojíme pri Kultúre. Príprava verejnej diskusie na tému „Kreatívne centrá a verejná správa“.
14.1.2020: Mail so žiadosťou o stretnutie s R. Trnkom.
22. 1. 2020: Mailom odoslaná Žiadosť o obhliadku voľných priestorov na Strojárenskej 3.
6. 2. 2020: Telefonát pani JUDr. Ivone Farkašovej (poverená riadením Správy majetku KSK).
Po 2 týždňovom čakaní na odpoveď, údajne nás má kontaktovať pán Ing. Patrik Pencák a dohodnúť s nami obhliadku vybraných priestorov. Kvôli vysokej ponuke za konkrétny priestor jedného z nových nájomcov vzrástla suma za m2. Všetky novo ponúkané priestory budú prenajímané za cenu 17 € za m2 + plus dodatočné platby. Hrozí efekt gentrifikácie – nové priestory si napríklad časom nebudú môcť dovoliť umelci, ale iba firmy s dostatočným ziskom. Otázkou je aká situácia nastane po prípadnom opustení priestorov z dôvodu rekonštrukcie – po opätovnom otvorení by cena za m2 mohla výrazne narásť. 
10. 2. 2020: Prebehla obhliadka voľných priestorov v budove č. 1. Priestory zatiaľ stále nie sú v zámere na prenájom, STROJ má záujem o ich prenájom.
14. 2. 2020: Osobne doručená odpoveď na list do kancelárie župana R. Trnku. Odpoveď obsahuje opätovnú žiadosť o stretnutie a ponuku na spoluprácu.
21. 2. 2020: Odpoveď zo Správy majetku KSK. Výpis voľných priestorov zahŕňajúci aj 140 m2 v budove č. 1 a rôzne iné voľné priestory, na ktoré doteraz nebol vypísaný zámer na prenájom.
Obdržali sme list od župana Rastislava Trnku. V liste nám okrem iného vyjadruje podporu, ale k možnému osobnému stretnutiu sa nevyjadril.
26.3.2020: Odoslaná žiadosť o zľavu/odpustenie nájmov na Strojárenskej z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie (Corona) pre všetkých kreatívcov.
25.5.2020: členská schôdza STROJ, o. z.
29.6.2020: Prebehla obhliadka priestorov v Tabačke (Zuzana Psotková, TBCK), STROJ si che prenajať vlastný priestor - showroom.
9.7.2020: Prebehlo stretnutie na KSK, ktoré sa zorganizovalo doslova zo dňa na deň. Mohli sme prísť v počte maximálne štyria, zúčastnili sa členovia Výkonnej rady (Miška a Vlado E., Marek Čecho, Richard Gravecz). Stále čakáme na zápisnicu zo stretnutia na KSK, robil sa aj audiozáznam. Zápisnicu potom určite zverejníme pre všetkých členov OZ a platformy STROJ. Diskutovali sme o zľavách z nájmov ateliérov - sú v nedohľadne, stále o tom KSK nerozhodlo. Ďalšie priestory na Strojárenskej v budove č. 1 budú kancelárie, nie sú otvorení debate o potrebe priestorov pre kreatívcov.
28.-29.7.2020: Účasť STROJ, o. z. na podujatí CIKE - Diskutuj o kultúre v Košiciach.
3.8.2020: Rozhodnutie o schválení grantu CIKE, na predkladané aktivity sme získali dotáciu v celkovej sume 4000 €.
9.9.2020: STROJ sa stáva členom Výboru Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru pre EHMK - Slovenská republika 2026.
1.9./30.11. 2020: Cyklus besied pre žiakov ŠUP v Košiciach.
Študenti mali možnosť navštíviť ateliéry kreatívcov a nahliadnuť do praktického života umelcov STROJa. Besedy boli realizované v areáli na Strojárenskej s Evou Moflárovou, Martinom Moflárom, Otom Hudecom, Petrom Dombrovským a Evou Čarnokou.
25.9. - 25.11.2020: V rámci projektu proceSTROJ prebehli v areáli na Strojárenskej 3 dva výtvarne zamerané workshopy pod vedením Mgr.art Evy Moflárovej a Mgr.art Petry Žilkovej a fotografický workshop pod vedením Mgr. Michaely Eliáš.
26.10.2020: KONFERENCIA KREATÍVNE KOMUNITY / KREATÍVNE CENTRÁ PRESUNUTÁ NA ROK 2021. Dátum bude upresnený vzhľadom k pandemickej situácii.
November 2020: Schválenie projektu kreatívneho centra ministerstvom kultúry. Košice získajú 18 mil. €. Vychádza séria článkov a videí k tejto téme: Denník N, RTVS, TelKe, SME Korzár, Archspace...